Mevzuat

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevzuatı

KANUNLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİKLER

Genel Yönetmelikler

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
♦ Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
♦ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
♦ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Genel Yönetmelik

Personel İle İlgili Yönetmelikler
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
♦ Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
♦ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
♦ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
♦ Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

 Öğrenciler İle İlgili Yönetmelikler
♦ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
♦ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
♦ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik
♦ Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yaz Okulu Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

YÖNERGELER

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulları Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Amaçlı Görevlendirilmelerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru, Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Başvuru, Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Program Açma/Kapatma, Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Verilecek Derslere İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tasarım ve/veya Bitirme Projesi Dersleri Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marka Dersleri Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Elektronik Sınav Uygulama Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Programlarında Ders Verme, Jüri Üyelikleri, Tez Yönetme ve Yazma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Engelli Birimi Yönergesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplukları Yönergesi 

USUL VE ESASLAR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doçentlik E-Szölü Sınavı Uygulama Usul ve Esasları
Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Hakları Birimi Çalışma Usul ve Esasları
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonu 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesi Kapsamında İki Ek Sınav Hakkı Uygulama Esasları
Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri
7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri

 
>